freddy_logo.png
Fibank_my-bank_blue-red.png
New_logo_MMS_003.png
Petrol_YourPlace.png
logo-dundee.png
logo-aleksandrovska-bolnica.png
loreal-logo.jpg
SASAKI_LOGO.png
motorola-logo.jpg
BST_Logo_CMYK_Vert_001.png

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
НА ИГРА В ИНСТАГРАМ - @BGRGFEDERATION
 
EasyPay x Golden Girls

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта, организирана от Българска федерация по художествена гимнастика със седалище и адрес по регистрация: гр. София, р-н Средец, бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, 75, ет. 4, с ЕИК 121330447, наричана по-нататък Организатор.


ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.    Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2.    Официалните правила се публикуват преди началото на Играта на сайта https://www.fbgr.org/ за целия период на Играта.
2.3.    Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Играта https://www.fbgr.org/
2.4.    С участието си в Играта участниците се обвързват с настоящите Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Играта се организира и провежда само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1.    В Играта имат право да участват всички физически лица, български граждани, навършили 18 години към началната дата на Играта.
4.2.    В Играта нямат право да участват служителите на „Изипей” АД, Българска федерация по художествена гимнастика, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1.    Играта стартира на 18 декември 2020г. и продължава до 25 декември 2020г. включително.
5.2.    Участниците, спечелили награда 100 лв. предоставени чрез карта за разплащане от EasyPay, ще бъдат уведомени, че печелят чрез предаване на живо (Live) на Instagram страницата на БФХГ - @bgrgfederation, както и чрез лично съобщение. Ще им бъде предоставен имейл адрес, на който в 5-дневен срок могат да предоставят необходимите данни за получаване на наградата съгласно т.9.2 по-долу.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕНаграда Брой награди

Описание на наградата
1

100 лв.

3

1 (една) предварително заредена със сума 100 лв. карта за разплащане, издадена от EasyPay


ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За да участвате в Играта следва да изпълните следните стъпки:

7.1.1. Да харесате публикацията в Instagram профила на Организатора - @bgrgfederation обозначена като GIVEAWAY и уникален хаштаг - #EasyPayxGoldenGirls
7.1.2. Да последвате двата профила - @bgrgfederation и @easypay.bg
7.1.3. Да споделите публикацията в История / Story в личния си Instagram профил, тагвайки двата профила, посочени по-горе;
7.1.4. Да оставите коментар под публикацията с коледно пожелание за Златните момичета
7.2. Тегленето на наградите в края на играта (25.12.2020 г.) ще се реализира чрез използване на софтуер за изтегляне на 3 (трима) печеливши, които ще спечелят по 1 (една) заредена със сумата на наградата EasyPay карта.
7.3. Печелившите ще бъдат обявени на Instagram страницата на Организатора - @bgrgfederation, а @easypay.bg ще се свърже с тях чрез лично съобщение, за да бъдат уточнени детайлите по получаването на наградата – 1 EasyPay карта, заредена със сумата на наградата от 100 (сто) лева.
7.4. Печелившите в Играта имат срок от 5 дни, след като са получили съобщение по т. 7.3. в които да подадат нужната информация за получаване на наградата си – имейл, телефонен номер, три имена, ЕГН. Ако печеливш участник не потвърди наградата си в 5-дневен срок, той губи правото си да я получи.
7.4. Един участник може да остави 1 коментар под публикацията и всички дублирани коментари ще бъдат автоматично изключени от софтуера за избор на Печеливши.
7.5. Един участник може да спечели една награда. .

ЧАСТ 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Печелившите участници ще бъдат уведомени чрез лично съобщение в Instagram профила им, след което комуникацията ще бъде продължена на имейл адрес, който са предоставили.
8.2. След получаване на съобщението за спечелена награда, участникът трябва да върне информация за имейл адрес, в срок 5 дни включително, за да предостави данни за получаване на наградата – три имена, ЕГН, адрес на офис на EasyPay, от който желае да вземе наградата си. Участниците могат да намерят актуален списък на офисите, от които могат да бъдат получени наградите, на www.easypay.bg
8.3. След подаване на информацията в точка 8.2, в рамките на 10 работни дни участниците ще получат SMS, че наградата им е налична в избраният от тях офис на EasyPay. ВАЖНО! Необходимо е печелившите участници да отидат до съответния офис, за да потърсят наградата си, не по-късно от 15.01.2021. Ако участникът не потърси наградата си в този срок, той губи правото да получи наградата.
8.4. Наградите се предоставят под формата на разплащателна карта от EasyPay. Всяка карта е придружена със съответния ПИН код и инструкции за употреба. ВАЖНО! Необходимо е всяка карта да бъде активирана в офис на EasyPay, преди да бъде използвана. Отговорност на спечелилия е да се запознае с условията за активиране и ползване на картата.
8.5. След активиране на предплатената карта в офис на EasyPay, в срок до 72 часа, спечелилият участник ще бъде информиран чрез SMS/ съобщение във Viber, че неговата награда (100 лв.) е била преведена на съответната карта и може да бъде използвана.
8.6. Наградата се предоставя на участници, които имат право на участие в Играта и само срещу предоставяне на лична карта. Ако участникът не отговаря на условията за участие, посочени в т.4 по-горе, награда не му се предоставя. При предоставянето на наградата участникът удостоверява правото си на участие по т. 4.1. тук по-горе с представянето на документ за самоличност.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Играта, както и „Изипей“ АД не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела при неспазване на обявените срокове за получаване на Наградата.

9.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта или получаване на награда поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
9.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Instagram.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1 Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, включително в случай на създаване на регистрации за участие в Играта без да се отговаря на условията за това Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Играта или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

13.1 Организаторът, действащ като администратор на лични данни, поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от Играта.
13.2 Включвайки се доброволно в Играта на Организатора, участниците следва да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или съвместно с друг администратор или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Играта, а именно: агенция-подизпълнител; „Изипей” АД, доставчик на платежни услуги с лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари; дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет/Instagram-страницата на БФХГ и др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.
13.3 С участието си в Играта участниците потвърждават, че са наясно с това, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта лични данни за целите посочени по-долу, както и за собствени цели, за които следва самостоятелно да уведомят участниците.
13.4 Участието на потребителите в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да включва в Играта.
13.5 Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

·       администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците – три имена, е-мейл адрес и телефонен номер, предоставяни при спечелване на 1 от наградите с цел получаването ѝ;
·       последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Играта:

а) три имена и адрес, данни относно вида на наградата;
б) данни за издадени предплатени карти и данни, необходими за осъществяването на плащане от страна на Организатора (част или всички от тези данни ще бъдат предоставени на Организатора от доставчикa на платежни услуги „Изипей” АД, ангажиран от Организатора във връзка с Играта);

Обработването на тези данни от страна на Организатора отново е на основание необходимостта от
изпълнението на договора, сключен при условията на тези Официални правила.

·       изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на Организатора, на основание легитимния интерес на Организатора от изготвянето на такива доклади. Участниците имат право на възражение срещу обработването на личните им данни за тази цел, което следва да се подаде в писмена форма до Организатора;
·       публикуване на имена, снимки, или други материали, съдържащи имена или образи на спечелилите участници, на Instagram страницата на БФХГ, и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора или в публична комуникация към медиите, с цел и на основание легитимния интерес на Организатора от популяризиране на Играта, продуктите и маркетинговите активности на Организатора. За избягване на съмнение, Организаторът не дължи допълнително заплащане във връзка с такива публикации. Всяко спечелило лице има право на безусловно възражение срещу такива публикации, подадено в писмена форма до Организатора.
·       изпълнение на законови задължения по ЗДДФЛ – данни, необходими с оглед документирането на предоставянето на наградата, както и за деклариране и заплащане на дължимите данъци, съобразно с и на основание предвиденото в ЗДДФЛ.
13.6   Участниците следва да имат предвид, че:

а) предплатена карта на „Изипей” АД може да бъде издадена само на лица – български граждани, навършили 18 години.
б) за целите на издаване на предплатена карта печеливш участник следва да предостави на „Изипей” АД всички изискани лични данни, като ще бъде снето копие и от документа му за самоличност. Участникът следва да подпише договор за издаване на предплатена карта, както и да попълни изисканата информация в кратка статистическа форма. Личните данни, документите и информацията по предходното изречение се обработват от „Изипей” АД, в качеството му на лицензиран от Българска народна банка доставчик на платежни услуги и в изпълнение на задълженията му по ЗМИП, ЗМФТ, ЗПУПС и издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове.
в) „Изипей” АД няма да издаде предплатена карта на участник, който отказва или по други причини не може да предостави данните, документите и информацията по горния параграф;
г) „Изипей” АД си запазва правото да откаже издаването на предплатена карта на основанията, посочени в Общи условия за издаване и използване на електронни пари по предплатена карта на „Изипей” АД.

Допълнителна информация относно обработването на личните данни на участниците в тази връзка следва да бъде предоставена от „Изипей” АД в качеството му на самостоятелен администратор на лични данни.

13.7 Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Играта. Срокът на съхранение няма да надвишава общия давностен срок по българското законодателство (5 години след приключване на Играта), освен ако не се изисква друго от приложимото законодателство (данни относно спечелили участници могат да се съхранят за срок от 10 години следващ годината на приключване на Играта с оглед изискванията на счетоводните и данъчните закони).
13.8. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни тук.

ЧАСТ 14. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

17.1.  За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на „Изипей” АД. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.
Подробна информация за състезанията от Световната купа
в София

wc2019 button
Пишете ни!
1000 оставащи символи