Международната федерация по гимнастика

Конгрес

 

Конгрес


Конгресът е върховният орган на ФИГ. Той е общото събрание на делегатите на федерациите и членовете на Съвета (ако последните не са регистрирани като делегати). Редовни конгреси се свикват на всеки две години през октомври, а избори за ръководните органи на ФИГ се провеждат на четири години, в годината на Летните олимпийски игри.

Конгресът се председателства от президента на ФИГ, а в случай на неговото отсъствие от упълномощен от него вицепрезидент.

Конгресът приема докладите на президента, президентите на ТК, президентите на континенталните съюзи.

Конгресът гласува четиригодишен финансов план, одобрява бюджета за последните две години, приема доклада на одиторите и одобрява сумата за членски внос.

Конгресът приема нови федерации членки и взема решение за изключване на членове на ФИГ.

Конгресът избира президента, вицепрезидентите, членовете на Изпълнителния комитет, членовете на Съвета, президентите и членовете на ТК, членовете на Арбитражния съд, одиторите.

Конгресът гласува домакинството на следващите конгреси и предложенията на федерациите, Съвета и Изпълнителния комитет.

Конгресът присъжда почетни звания.

Структура на ФИГ

1.struktura.docx Page 11.struktura.docx Page 21.struktura.docx Page 31.struktura.docx Page 41.struktura.docx Page 5

 

 

 

 

Съвет

 

Съвет


Съветът се състои от следните членове:

 • 11 избрани членове на Изпълнителния комитет
 • 21 членове, избрани от Конгреса (контитентални квоти)
 • 6-има президенти на ТК и президент на Комитета по гимнастика за всички
 • 4-ма президенти на Континенталните съюзи*
 • Президент на Комисията на спортистите*

*Ако по някакви причини президент на Континентален съюз или президент на Комисията на спортистите освободи длъжността преждевременно, мястото му се заема от неговия приемник.

Съветът заседава веднъж годишно. Заседанията на Съвета се председателстват от президента на ФИГ, а в негово отсъствие от вицепрезидент, упълномощен от Изпълнителния комитет.

Съветът ​​разглежда доклада на президента, ратифицира актовете на Изпълнителния комитет, избира членовете на Дисциплинарната комисия,​ преразглежда техническия регламент, разглежда докладите на одиторите, одобрява годишните отчети, бюджетите и таксите за състезанията; занимава се със замразяване на членството, приемане и временно изключване на федерации (за 2 години), изключва федерации от участие в официални прояви на ФИГ, променя членския внос при определени в устава условия; определя домакинството на световните първенства и световната Гимнестрада; приема и преразглежда Дисциплинарния правилник; изработва правила за по-добър контрол и провеждане на дейностите на ФИГ; гарантира правилното прилагане на решенията на редовните и извънредни конгреси; представя необходими и/или препоръчителни предложения на Конгреса за защитата, напредъка и жизнеспособността на ФИГ.

Изпълнителен комитет

 

Изпълнителен комитет

Изпълнителният комитет е част от Съвета.

Изпълнителният комитет се състои от следните членове:

 • Президент на ФИГ
 • 3-ма вицепрезиденти на ФИГ
 • 4-ма президенти на Континентални съюзи*
 • 6-има президенти на ТК и президент на Комитета по гимнастика за всички
 • Президент на Комисията на спортистите*
 • 7 други членове
 • В работата му задължително участват генералният секретар и зам. генералният секретар като неразделна част от изпълнителната власт на ФИГ

*Ако по някакви причини президент на Континентален съюз или президент на Комисията на състезателите освободи длъжността преждевременно, неговото място се заема от неговия приемник.

ИК назначава генералния секретар на ФИГ по предложение на президента; осъществява надзор и контрол върху работата на Секретариата; ратифицира предложенията на комисиите и спешните решения на Президентската комисия; получава редовни доклади за финансовото състояние на ФИГ; предлага на Съвета таксите за организиране на състезания, които трябва да бъдат платени от федерациите домакини на прояви; докладва финансови въпроси пред Съвета; подкрепя и одобрява преговори и договори от името на ФИГ, преговаря и сключва договори от името на ФИГ; отправя препоръки към Съвета за световните първенства, присъжда и уговаря домакинства за други прояви, приема съдийските правилници за всички дисциплини, разработва и приема правила и насоки; прави препоръки за почетни награди на ФИГ, които да бъдат гласувани от Конгреса; изготвя дневния ред и организира конгресите; изготвя дневния ред и организира заседанията на Съвета; взема необходимите решения в случаите, когато няма съществуващи правила, и докладва за това на следващото заседание на Съвета; гарантира, че решенията на редовните и извънредните конгреси се прилагат и предприема всички необходими действия за справяне с въпроси от спешен характер.

 

Президент, Вицепрезидент, Президентска комисия

 

Президент

Президентът е върховният едноличен ръководен орган на ФИГ с функция на главен изпълнителен директор.

Президентът се избира от Конгреса.

Президентът председателства заседанията на Конгреса, Съвета и Изпълнителния комитет и представлява законово ФИГ при всички обстоятелства, като включително действа като ответник или обвинител, или упълномощава някого да действа от негово име. Той представлява ФИГ на всички официални прояви и има предимство пред всички останали членове. Той взема всички необходими мерки за осигуряване на правилното протичане и напредъка на дейностите на ФИГ и защитава имиджа на ФИГ, като  действията му са предмет на последващо одобрение от Конгреса, Съвета или Изпълнителния комитет.

Президентът създава и отменя комисии, назначава специални групи или отделни лица, необходими за управлението на ФИГ.

Вицепрезиденти

Тримата вицепрезиденти подпомагат президента и може да бъдат натоварени със специални задачи. Тяхната йерархия е според броя на получените при избора им гласове. Вицепрезидентите действат от името на президента, ако той има тежко заболяване или в случай на спешност, по реда на тяхната йерархия.

Президентска комисия

Президентската комисия се състои от президента и тримата вицепрезиденти.

Генералният секретар докладва за административните и управленските въпроси, пред които се изправя ФИГ. Комисията съветва президента и отправя препоръки към Изпълнителния комитет за вземане на решения. Всички технически въпроси могат да бъдат обсъждани след консултация със съответните президенти на ТК. Комисията взема решения, които се докладват на Изпълнителния комитет в най-кратки срокове.

Президентът може да кани лица по свой избор.

 

Генерален секретар

 

Генерален секретар

Изпълнителният комитет назначава генералния секретар и определя условията, срока и изискванията на назначението.

Генералният секретар подготвя и присъства на заседанията на Конгреса, Съвета, Изпълнителния комитет и Президентската комисия. Той докладва, съветва и бива консултиран, когато е необходимо.

Като представител на изпълнителната власт генералният секретар отговаря за административните и управленските въпроси, ръководи оперативната дейност на Секретариата на ФИГ и следи за стриктното спазване на изискванията на устава и правилниците на ФИГ.

Генералният секретар има свой заместник.

 

Технически комитети

 

Технически комитети

Седем технически комитета ръководят шестте дисциплини на ФИГ (спортна гимнастика мъже, спортна гимнастика жени, художествена гимнастика, батут, аеробика, акробатика) и гимнастика за всички.

Техническите комитети се избират от Конгреса. Те се състоят от президент и 6-има членове (включващи двама вицепрезиденти). Президентът на Комисията на спортистите може да сътрудничи на съответната комисия.

Техническите комитети се състоят от членове от различни федерации. Седемте членове на Техническите комитети трябва задължително да имат съдийска и треньорска диплома. За да бъдат кандидатирани за членове, лицата трябва да имат съдийска категория „бреве“ 1 или треньорска диплома („бреве“) категория 3.

Техническите комитети се занимават с администрирането, ръководенето и развитието на съответната дисциплина.

Техническите комитети изготвят проект за Технически регламент, който се представя на Изпълнителния комитет и се одобрява от Съвета.

Техническите комитети изработват съдийските правилници и правилата за Гимнестрадата, които трябва да бъдат приети от Изпълнителния комитет.

Техническите комитети изработват правила за квалифициране на съдиите и за определяне на съдии за дадено състезание, за прекратяване на правата им и за отстраняването им по време на състезание. Дисциплинарният орган на ФИГ обаче има запазени правомощия по отношение на спирането на правата и отстраняването на съдиите. Техническите комитети контролират дейността на съдиите в съответствие с Техническия регламент, съдийските правилници и съдийските правила.

Под контрола на Изпълнителния комитет техническите комитети гарантират спазването на Техническия регламент и правилата за техническа организация на гимнастическите състезания на олимпийски игри, световни игри, състезания на ФИГ, световна Гимнестрада и всякакви други прояви на ФИГ. Тази отговорност се отнася до предварителната подготовка на проявата.

Техническите комитети вземат решения по всички спешни технически въпроси, които са предмет на докладване за одобрение на следващото заседание на Изпълнителния комитет.

 

Комисия на спортистите

 

Комисия на спортистите

Наименованието й е съгласувано с наименованието на съответната комисия на МОК. Състои се от 6-има членове от различни федерации. Всеки от тях представлява съответната гимнастическа дисциплина. Членовете се избират измежду състезателите. Изборите се провеждат на съответното Световно първенство в годината след олимпийските игри. Избраните членове избират помежду си президент на комисията.
Условия за участие в избора: минимална възраст 18 г. в годината на изборите, предишно участие в официални състезания на ФИГ (олимпийски игри, световни първенства или финал на Световна купа); оттеглянето от официални състезания на ФИГ може да бъде не повече от пет години преди годината на изборите и преизбирането е възможно само веднъж; състезателите се допускат до избори само ако никога те лично или тяхната федерация не са били санкционирани от ФИГ. Националните федерации нямат право да кандидатират състезател за член на комисията, ако вече имат избран член в съответния Технически комитет. Членовете на комисията имат право на участие в заседанията на съответния ТК с право на глас.

Президентът на комисията е член на Изпълнителния комитет и заседава в Съвета с право на глас.

 

Одитори

Одитори

Генералният секретар е отговорен за финансовото управление на сметките в съответствие с финансовите правила, утвърдени от Изпълнителния комитет и Съвета.

Сметките, които са били одобрени от Изпълнителния комитет, се проверяват и сертифицират от професионалните одитори.

Избраните от Конгреса двама одитори също проверяват и докладват за отчета на одита.

 

Дисциплинарна комисия

 

Дисциплинарна комисия

Дисциплинарната комисия се състои от 6-има членове. Тя разследва и взема решения по дисциплинарни дела,  разследва и прави предложения в случаите, когато дисциплинарният орган е Конгресът или Съветът, налага дисциплинарни наказания, иска показания от страните по процедурите или от независими експерти, провежда изслушвания.

От членовете на Дисциплинарната комисия генералният секретар сформира експертна група в тричленен състав, която определя своя президент. Експертната група действа в съответствие с правилата на ФИГ. Тя действа в съответствие с швейцарското законодателство и международно признатите принципи и закони. Комисията се произнася съгласно принципите на справедливостта и доброто (Еx aequo et bono).

 

Арбитражен съд

 

Арбитражен съд

Конгресът избира петчленен състав на Арбитражния съд.

С одобрението на президента на ФИГ генералният секретар назначава тричленна експертна група, която се произнася за всеки отделен случай. Експертната група се самоорганизира и избира свой председател. Арбитражният съд изслушва и взема решения по жалби, подадени от всяка федерация, спортист, съдия или друго лице, пряко засегнати от решението за налагане на санкции, предприети срещу него от Президентската комисия, Конгреса или Съвета. Арбитражният съд изслушва и взема решения по подадени жалби, свързани със санкции, наложени в рамките на състезание, тогава, когато правилниците на ФИГ изрично предвиждат такава възможност за обжалване или при липса на възможност за вътрешно обжалване в рамките на ФИГ, се открива директен начин за обжалване пред Спортния арбитражен съд*.

Експертната група работи в съответствие с правилата на ФИГ. Групата процедира в съответствие с швейцарското законодателство и международно признатите принципи и закони. Групата има право да се произнася съгласно правните принципи, основани на справедливостта.

*Всяко решение, взето от Арбитражния съд, може да бъде обжалвано пред Спортния арбитражен съд в Лозана, Швейцария, който взема окончателно решение относно спора в съответствие с Кодекса на Спортния арбитраж. Срокът за обжалване е двадесет и един дни след получаване на решението на Арбитражния съд.

Новини

Новини

Други комисии

За новия олимпийски цикъл все още не са сформирани новите комисии и не са известни техните членове.

Членове на ръководните органи на ФИГ

 

Членове на ръководните органи на ФИГ

СЪВЕТ

Изпълнителен комитет – мандат до 31.12.2016 г.

Бруно Гранди (Италия) – президент
Слава Корн (Канада) – I вицепрезидент
Мишел Леглиз (Франция) – II вицепрезидент 
Васили Титов (Русия) – III вицепрезидент
Моринари Ватанабе (Япония) – член на ИК
Питър Видмар (САЩ) – член на ИК
Чаой Луо (Китай) – член на ИК
Волфганг Уилям (Германия) – член на ИК
Маргарет Сиккенс Алкуист (Швеция) – член на ИК, президент на ТК
Стив Бъчър (САЩ) – член на ИК, президент на МТК
Нели Ким (Беларус) – член на ИК, президент на ЖТК
Наталия Кузмина (Русия) – член на ИК, президент на ТКХГ
Хорст Кунце (Германия) – член на ИК, президент на ТК Батут, почетен вицепрезидент на МФ Батут
Мирей Ганзен (Франция) – член на ИК, президент на ТК Аеробика
Рози Тайеманс (Белгия) – член на ИК, президент на ТК Акробатика
Жорж Гелзек (Франция) – член на ИК, президент на Европейския съюз по гимнастика
Абдулрахман Бен Саад Алшатри (Катар) – член на ИК, президент на Азиатския съюз по гимнастика
Мохамед Ямани (Алжир) –  член на ИК, президент на Африканския съюз по гимнастика
Зобейра Ернандес Делгадо (Венецуела) – член на ИК, президент на Панамериканския съюз по гимнастика
Яни Тансканен (Финландия) – президент на Комисията на спортистите, спортна гимнастика мъже
Андре Гайсбюлер (Швейцария) – генерален секретар на ФИГ, почетен вицепрезидент на МФ Батут
Никола Буомпане (Швейцария) – зам. генерален секретар на ФИГ
Алехандро Пениче Франко (Мексико) – член на ИК
Саиф Абуедел (Кувейт) – член на ИК
Али Ал-хитми (Катар) – член на ИК

Членове на Съвета, избрани с континентални квоти от Конгреса в Канкун
през октомври 2012 г. - мандат до 31.12.2016 г.

Валтер Нифелер (Швейцария)
Анне Мартикайнен (Финландия)
Браян Стокс (Великобритания)
Фарид Гайибов (Азербайджан)
Стоян Димитров (България)
Роса Гийамет (Испания)
Ян Новак (Словакия)
Лизе Мандал Лоренцен (Норвегия)
Хала Салама Юсеф (Египет)
Рашед Мохамед Гарби (Тунис)
Валери Гелденхуис Вентер (Намибия)
Мария Лусиене Качо Резенде (Бразилия)
Енрике Саланитро (Аржентина)
Соня Секера (Венецуела)
Уилям Гарсия Бенитес (Куба)
Донг Мин Ким (Корея)
Мохамад Макки (Ливан)
Сават Сопа (Тайланд)
Р. А. Капила Джеевантха (Шри Ланка)
Закария Ахмад (Малайзия)
Джордж Татай (Австралия)

Технически комитети

Технически комитет по гимнастика за всички

Маргарет Сиккенс Алкуист (Швеция) – президент, член на ИК
Рожерио Валейро (Португалия) – вицепрезидент
Тацуо Араки (Япония) – вицепрезидент
Руди Щьори (Швейцария) – член
Флеминг Кнудсен (Дания) –  член
Моника Сискова (Словакия) – член
Марко Антонио Бортолето (Бразилия) – член

Мъжки технически комитет

Стив Бъчър (САЩ) – президент, член на ИК
Липинг Хуанг (Китай) – вицепрезидент
Хироюки Томита (Япония) – вицепрезидент
Соо Йоон Хан (Корея) – член
Хулио Маркос Фелипе (Испания) – член
Холгер Албрехт (Германия) – член
Артурс Мицкевич (Латвия) – член

Женски технически комитет

Нели Ким (Беларус) – президент, член на ИК
Донатела Сакки (Италия) – вицепрезидент
Киеко Наоми Валенцо Аоки (Мексико) – вицепрезидент
Кюруй Джу (Китай) – член
Любов Андрианова (Русия) – член
Йоши Хариниши (Япония) – член
Ким Доудел (Австралия) – член

Технически комитет по художествена гимнастика

Наталия Кузмина (Русия) – президент, член на ИК
Ноха Абу Шабана (Египет) – вицепрезидент
Лаура Патрисия Акоста Родригес (Мексико) – вицепрезидент
Мария Гигова (България) – член
Керълайн Хънт (САЩ) – член
Шиоко Секита (Япония) – член
Даниела Делле Киае (Италия) – член

Технически комитет по батут

Хорст Кунце (Германия) – президент, член на ИК
Кристоф Ламбер (Франция) – вицепрезидент
Стефан Дюшен (Канада) – вицепрезидент
Дзинг Лиу (Китай) – член
Николай Макаров (Русия) – член
Татяна Шуйска (Украйна) – член
Дмитри Поляруш (Беларус) – член

Технически комитет по аеробика

Мирей Ганзен (Франция) – президент, член на ИК
Мария Минева (България) – вицепрезидент
Серджо Гарсия Алказар (Испания) – вицепрезидент
Хонг Уанг (Китай) – член
Тами Яги-Китагава (Япония) – член
Светлана Люкина (Русия) – член
Мария Фумеа (Румъния) – член

Технически комитет по акробатика

Рози Тайеманс (Белгия) – президент, член на ИК
Тоня Кейс (САЩ) – вицепрезидент
Ирина Никитина (Русия) – вицепрезидент
Карл Уортън (Великобритания) – член
Николина Христова (България) – член
Юрий Голяк (Украйна) – член
Франк Боем (Германия) – член

Одитори, избрани от Конгреса в Канкун през октомври 2012 г. –
мандат до 31.12.2016 г.

Рон Фрьолих (САЩ)
Франс Кофри (Холандия)

 

Гимнастика за всички

Световна Гимнестрада

Световната Гимнестрада е проява на ФИГ с масов и несъстезателен характер, която се провежда на всеки 4 години и привлича най-голям брой активни участници в единична проява на ФИГ. Участието е за всеки, независимо от пол, възраст, раса, религия, култура, способност или социално положение. Организират се съпътстващи уъркшопове. Домакин може да бъде само федерация–членка на ФИГ.

Цели

 • популяризиране на гимнастиката за всички;
 • насърчаване на растежа на гимнастиката за всички в световен мащаб;
 • осигуряване на стимул за пълноценна работа в рамките на федерациитечленки на ФИГ;
 • вдъхновяваща наслада от спортуването и насърчаване на личната активност;
 • демонстрация на неограничените възможности и идеи на гимнастиката за всички;
 • представяне на последните научни открития и разработки по гимнастика за всички;
 • съдействие при общото и специализираното обучение на треньори;
 • събирането на гимнастици от четирите краища на света като принос към приятелството на народите;
 • представяне на многообразието от форми на гимнастиката за широката публика.

Програма

Световната Гимнестрада е събите с демонстрации и изпълнения от цялата гама на гимнастиката за всички, която няма състезателен характер. Програмата включва:

Церемонии по откриване и закриване на събитието
Групови изпълнения
Изпълнения на големи групи
Национални вечери
Гала на ФИГ

Образователен форум

Правилници

Правилници на ФИГ

Всички правилници и правила на ФИГ винаги са били публични и достъпни. Те са публикувани в сайта на ФИГ в рубриката Rules. Решенията на Изпълнителния комитет и Съвета имат статут на правила. Те се публикуват в рубриката News.

Основни правилници

  • Устав – официалният писмен документ, приет от Конгреса, който управлява дейността на ФИГ. В него са формулирани политиката и целите, определени са параметрите на дейността и органите на ФИГ. Уставът заповядва, забранява или декларира.
  • Етичен кодекс – определя принципите на уважение, достойнство и почтеност на членовете на ФИГ, на ръководните органи на ФИГ и на гимнастиците. Утвърден е от Конгреса.
  • Технически регламент – правилник за организирането и контрола на състезанията и проявите на ФИГ за отделните дисциплини без гимнастика за всички – ОИ, Младежки ОИ, световни игри, световни първенства, турнири на ФИГ, демонстрации на ФИГ, континентални първенства, регионални първенства, състезания между национални федерации, международни турнири и състезания, изложения и демонстрации.
  • Дисциплинарен правилник – всяко нарушение на Устава и правилниците, както и на принципите на почтеност и спортна справедливост от страна на федерациите – членки на ФИГ, гимнастиците, длъжностните лица (съдии, треньори, медицински персонал или други) или от членовете на ръководните органи на ФИГ подлежат на санкции от устава и този правилник.
  • Правилник за лицензите на състезателите – лицензите представляват „гимнастически паспорти“ на спортистите, даващи им правото да участват в световни първенства, континентални първенства и игри, всички мултиспортни игри (ОИ, Световни игри, Средиземноморски игри, Игри на страните от Британската общност, Игрите на Централна Америка, Университетски игри и др.), състезания за Световна купа, одобрените от ФИГ международни прояви.
  • Правила за акредитирането – определят критериите за идентифициране на хората и техните функции, както и за достъпа, необходим за изпълняването им. Правилата са валидни за всички световни първенства и световни купи на ФИГ, за всички мултиспортни игри, както и за заседанията на Съвета и Конгреса на ФИГ.
  • Решение за използване на ИРКОС (IRCOS – Instant Replay and Control System – система за преглед и контрол чрез незабавно повторение на видеозапис) – определя стриктно правилата за ограничено използване на ИРКОС.
  • Решение за Контролното жури – определя задълженията и функциите на Контролното жури и контрольорите на уредите.
  • Правила за международните състезания – определят условията за одобряване от ФИГ и включване в календара на ФИГ, посочват предимствата на състезанията по ФИГ.
  • "Гимнастически орден" – правила, създадени на базата на правилата за "Олимпийски орден". Само Изпълнителният комитет на ФИГ може да прави предложения, а Конгресът присъжда отличието.
  • Правила за награждаване на федерациите – система за точково оценяване на дейността на федерациите членки и присъждане на парични награди за призовите 5 места.
  • Общи съдийски правила – категории, изисквания за задържане или повишаване на категорията „бреве“, организиране и видове съдийски курсове, изисквания за кандидати за членове на ТК и др. За съдиите в отделните дисциплини има специфични правила.
  • Правила за отделните дисциплини в сайта на ФИГ
   (към февруари 2013 г.)
  • гимнастика за всички
  • спортна гимнастика мъже
  • спортна гимнастика жени
  • художествена гимнастика
   • Съдийски правилник по художествена гимнастика (2009 – 2012)
   • Помощен наръчник по ХГ („Хелп деск“) (2010 и 2011)
   • Съдийски правилник по художествена гимнастика (2013 – 2016) – правилник, преработени и допълнени варианти на правилника, списъци с грешки (Errata), приложения, въпросници
   • Специфични правила за съдиите по художествена гимнастика (2013)
   • Ръководство за референтните съдии на ФИГ
   • Правила за състезанията за Световна купа по художествена гимнастика 2013
  • батут
  • аеробика
  • акробатика
  • Норми за уредите – актуални специфични данни, отнасящи се до всеки уред, използван в различните гимнастически дисциплини. В изготвянето на тези норми са взети под внимание Техническият регламент, Съдийските правилници и Правилата за медиите.
  • Медийни правила – ръководство и помощен инструмент за осъществяване на дейността на пресслужбата по време на прояви на ФИГ.
  • Медицински правила – ръководства за медицинската организация на състезанията на ФИГ и за борбата с допинга.
  • Правила за рекламата – ръководство за рекламирането на мястото на състезанието върху уредите, гимнастическото облекло, печатните и медийните издания.
  • Олимпийски игри – система за квалификация

 

 

Лицензиране на състезатели

Правилник за лицензите на състезателите

Валиден от 1 септември 2012 г.

Лицензът е задължителен „гимнастически паспорт“ на състезателя, даващ право на участие в състезания на ФИГ, континентални, регионални първенства и мултиспортни игри (Световни първенства, континентални първенства и игри, всички мултиспортни игри – ОИ, Световни игри, Средиземноморски игри, Игри на страните от Британската общност, Игрите на Централна Америка, Университетски игри, състезания за Световна купа, одобрените от ФИГ международни състезания и др.).

Лицензът се издава от ФИГ по искане на федерацията–членка. Той е валиден 2 години и струва 30 швейцарски франка. Тази сума е половината от стойността, а останалата половина се поема от ФИГ. Лицензът се издава 1 месец след неговото изискване. Подновява се не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 1 месец преди изтичането му. За преиздаване на загубен лиценз се заплаща неговата стойност – 30 швейцарски франка.

Притежателят на лиценз получава безплатно списанието World of Gymnastics и затова е много важно предоставеният от състезателя адрес да е пълен и точен.

Домакините на прояви са задължени да проверяват лицензите. Ако състезател участва с невалиден лиценз или без лиценз, той ще бъде дисквалифициран и лишен от медали и награден фонд. За всяко едно нарушение федерациите–домакини се наказват с глоба от 2000 швейцарски франка, а при повторно нарушение се предават на Дисциплинарната комисия.

За наложени наказания ФИГ си запазва правото да отнеме издадения лиценз.

Лицензираните състезатели са длъжни да спазват Антидопинговите правила на ФИГ.

Експертна информация по въпроси, свързани с Антидопинговите правила (списък на забранените вещества и др.) можете да получите от Антидопинговия център към Министъра на физическото възпитание и спорта, както и от д-р Мариела Сиракова, лекар на националния отбор по ХГ и Президент на Комисията на ФИГ за Разрешения за терапевтична употреба.

 

Националност на състезателите и съдиите

 
Националност на гимнастици и съдии и членство в рамките на федерация
чл. 36 от Устава на ФИГ

36.1.

Принципи

По принцип гимнастиците и съдиите, които участват във всяко международно състезание, трябва да имат националността (гражданството) на федерацията, която представляват, и нейното разрешение за участие.

36.2. Разрешение за представляване на друга федерация

36.2.1. Гимнастици, които са представлявали своята страна в международен план

Когато гимнастик, който е представлявал страната си, се премести в друга страна и получи гражданството (официалната националност) на тази страна, той може със съгласието на двете федерации и на Изпълнителния комитет на ФИГ незабавно да представлява новата страна. Когато такова съгласие не бъде получено, той може (със съгласието на Изпълнителния комитет на ФИГ) да представлява новата страна една година след датата, на която е получил новото гражданство.*

36.2.2. Двойно гражданство

Когато гимнастик или съдия има двойно гражданство, той може да избере коя страна желае да представлява, но представлявайки тази страна, той не може, с изключение на предвиденото в чл. 36.2.1. по-горе, да представлява въпросната друга страна.*

36.2.3. Гимнастици, които не са представлявали своите страни в международен план

Когато гимнастик се премести в друга държава и не е представлявал бившата си страна, той може незабавно след получаване на гражданство (официална националност) да представлява новата си страна със съгласието на Изпълнителния комитет на ФИГ.

В случай че гимнастик, роден в страна, в която родителите му са "добросъвестни"
жители, но не са получили гражданство (официална националност), Федерацията на страната, в която е роден, може да го включи в националния си отбор със съгласието на Изпълнителния комитет на ФИГ.*

36.2.4. Политическо разделение на страните

Когато дадена страна престава да бъде политически субект и се разделя на една или повече страни, гимнастикът може да избере да представлява всяка една от новите страни или да представлява която и да е друга държава, в която може да се е преместил.*

36.2.5. Смяна на дисциплината

Когато гимнастик се премества от една дисциплина в друга, се прилага правило 36.2.1., с изключение на това, че може незабавно да представлява новата страна в новата дисциплина.

36.2.6. Клубни състезания

Гимнастик, временно или постоянно пребиваващ в друга държава и който е добросъвестен член на клуб в тази държава, може със съгласието на неговата национална федерация и тази на страната, в която пребивава, да представлява въпросния клуб.

36.2.7. Други случаи

В други случаи (изключителни или непредвидени обстоятелства) Изпълнителният комитет на ФИГ е този, който определя процедурата.*

*Правила 36.2.1. до 36.2.4. и 36.2.7. не важат за олимпийски игри. За олимпийски игри валидна е Олимпийската харта.

„Гимнастик“ е всяко лице, което практикува дейност, описана в Устава като „гимнастика“ (спортна гимнастика, художествена гимнастика, гимнастика на батут, акробатична гимнастика, аеробна гимнастика, гимнастика за всички).

 

Международни турнини от календара на ФИГ

 

Международни състезания на ФИГ урнири)

Това са всички видове състезания, които са одобрени от ФИГ, включени са в календара на ФИГ и отговарят на всички условия, описани в Правилата на ФИГ за одобряване на международни прояви.

Тези състезания се регистрират от националната федерация членка заедно с всички изготвени документи (покана/директиви и формуляри), които са по образец.

Логото на ФИГ може да се  ползва само за състезания на ФИГ.

Федерацията членка, респективно организаторът на проявата дължи на ФИГ такса за организиране на състезание, одобрено от ФИГ. Таксата е съгласно Устава на ФИГ и е определена в Техническия регламент: Junior – 100 швейцарски франка, Senior – 200 швейцарски франка, а за турнири с награден фонд федерацията членка/организаторът дължи 5% от наградния фонд.

Само съдийството на състезания от календара на ФИГ е валидно за запазване или повишаване на съдийската категория.

До 24 часа след края на такова състезание организаторът е длъжен да изпрати в секретариата на  ФИГ резултатите по образец и информация за съдиите (също по образец).

 

Образователна политика на ФИГ

 

Образователна политика на ФИГ

Образованието е един от стълбовете на философията и дейността на ФИГ. То е в основата на подготовката на спортистите, треньорите и съдиите.

Има две основни области на образованието в рамките на ФИГ:

 • Академии
 • Олимпийска солидарност

Академии

Програмата е за треньор и и има три нива на обучение. Федерациите могат да избират ниво, което отразява специфичните национални програми за обучение на треньори по гимнастика. Федерации, които нямат обучение на треньори по гимнастика или треньори, които нямат образование за такива, трябва да започнат от ниво 1. Треньор с квалификация по официална образователна програма може да започне от ниво 2. Треньори, завършили висше образование специално за треньори по гимнастика, могат да започнат с ниво 3. Кандидати в ниво 3, които отговарят на специални изисквания и на изпитите са постигнали изключителни резултати, получават треньорско „бреве“ на ФИГ.

За всяко ниво учебната програма съдържа 8 – 10 теоретични лекции като биомеханика, анатомия, психология, планиране, теория на тренировката, физиология и спортна теория. Лекциите са подготвени за специфичните нужди на треньорите по гимнастика. Предвидени са и практически занятия в зала по техническите изисквания за всеки спорт на ФИГ, както и по хореография и физическа подготовка.

Направени са видеозаписи и са изготвени допълнителни брошури по всички спортни науки. Технически брошури включват научното разбиране и методиката на преподаване на уменията за всяка дисциплина.

Академиите са с продължителност от седем дни и приключват с цялостен теоретичен и практически изпит.

ФИГ не сертифицира или лицензира треньори. Това е специална отговорност на всяка федерация. ФИГ предоставя резултатите от изпитите на участващите треньори, а федерациите решават какъв статут ще предоставят на своите треньори за съответните резултати.

Директор на Образователната и Академична програма на ФИГ е г-жа Слава Корн, първи вицепрезидент на ФИГ.

Членове на работната група по художествена гимнастика:

Харди Финк
Надя Александрова
Даниела Делле Киае
Клод Феран
Наталия Гарбулина
Нота Клентру
Нина Витриченко

Олимпийска солидарност

По програма „Олимпийска солидарност“ ФИГ е партньор на МОК. Лектор от България на курсове от тази програма е била Мария Гигова.

 

 

Българското гимнастическо семейство

Българското гимнастическо семейство

Съгласно своя Устав ФИГ признава само една федерация от страна, която представлява всички гимнастически спортове. Съгласно разпоредбите на Устава на ФИГ, отнасящи се до континенталните съюзи, ЮЕГ признава само една федерация от страна и тя е федерацията – членка на ФИГ. За България това е Българска федерация гимнастика.

ФИГ и ЮЕГ разполагат с копие на оригиналния печат, логото и подписите на председателя и генералния секретар на БФГ.

Контактите с ФИГ и ЮЕГ се осъществяват от председателя и генералния секретар на БФГ – Йордан Йовчев, Красимир Дунев и Пети Накева, международни връзки. ФИГ и ЮЕГ контактуват директно и с българите - членове на техните ръководни органи. Относно всички официални прояви на ФИГ и ЮЕГ (състезания и други) българските гимнастически федерации контактуват с ФИГ, ЮЕГ и домакините чрез БФГ.

Въпреки тази установена йерархия българските федерации имат независимост при осъществяване на връзки с другите чуждестранни федерации (национални федерации – членки на ФИГ и ЮЕГ, и нацонални федерации по отделните гимнастически спортове), но при спазване на изискванията на уставите на ФИГ и ЮЕГ.

Българското гимнастическо семейство обаче е много по-голямо и се състои от (съгласно реда на гимнастическите спортове на ФИГ):

Българска федерация гимнастика
Председател – Йордан Йовчев, член на ИК на ЮЕГ
Генерален секретар – Красимир Дунев
бул. „Васил Левски“ №75, ет. 4
1040 София
България
тел. (+359) 02 9300 614
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. '; document.write( '' ); document.write( addy_text24515 ); document.write( '<\/a>' ); //--> Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. & Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Българска федерация по художествена гимнастика
Председател – Илиана Раева
Зам.-председател – Мария Петрова, вицепрезидент на ТКХГ на ЮЕГ
Генерален секретар – Деспа Кателиева
бул. „Васил Левски“ №75, ет. 4
1040 София
България
тел. (+359) 02 9300 628 & 02 9300 629
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Българска федерация скокове на батут
Председател – Стоян Димитров, член на Съвета на ФИГ
Генерален секретар – Мариела Стойчева, член на ТК Батут на ЮЕГ
бул. „Васил Левски“ № 75, ет. 5
1040 София
България
тел. (+359)02 9300 688
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Българска федерация по спортна акробатика
Председател – Мирослав Цанков
Генерален секретар – Николина Христова, член на ТК Акробатика на ФИГ
бул. „Васил Левски“ №75, ет. 6
1040 София
България
тел. (+359) 02 9300 526
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Съюз по аеробика България
Председател – Йорданка Благоева
Генерален секретар – Бистра Вълкова
бул. "Шипченски проход" 2
зала "Универсиада"
1113 София
България
тел. (+359) 02 873 75 72
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


В България гореспоменатите федерации са самостоятелни и независими.
 
Българските гимнастически федерации се гордеят с изключително приятелски и партньорски взаимоотношения.

 

Българи, членове на ръководните органи ФИГ

Стоян Димитров

Мария Гигова

Мария Минева

Николина Христова

Д-р Мариела Сиракова

 

 

logo banner